TIPOLOGIES DE TREBALLSANEJAMENT DE VOLUMS ROCOSOS

Actuació prèvia a la consolidació de talussos

Les feines de sanejament es realitzen mecànicament o manualment en llocs inaccessibles , normalment a gran altura , utilitzant tècniques d’escalada.

Aquestes tècniques permeten disminuir significativament el risc de caiguda de blocs rocosos, despreniments de terres, que podrien afectar infraestructures viaries, edificis, carreteres o vides de persones.

Una possible intervenció és la modificació de la seva geometria per arribar a una configuració mes estable, disminuint el volum del material en la part superior del talús o augmentant el volum del material al peu del mateix.